Річний звіт про діяльність закладу за 2016-2017 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 42 "Дивосвіт" функціонує з 1990 р. за адресою : м.Львів, вул.. Сміливих,26; тел./факс: 2373389, електронна пошта : sadok_D@ukr.net, сайт закладу www.dyvosvit.lviv.ua

Дошкільний навчальний заклад №42 «Дивосвіт» є некомерційною організацією, є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, має логотип, прапор, емблему, кодекс честі педагога.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми «Дитина»

-  Програми «Впевнений старт»

- Програми «Дивосвіт»

- інших парціальних програм

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості,мобільності і модернізації навчання та виховання.

Я, як керівник закладу  працюю  з 01 вересня 2000 року. Педагогічний стаж 27 років. Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім..В Стефаника, отримавши диплом магістра. Захистила магістерську роботу за темою « Педагогічні умови розвитку духовності дітей 6-7 річного віку за авторськими програмами». Як завідувач з повагою ставлюся до різних поглядів, створюю  атмосферу творчого пошуку, підтримую бажання перейняти кращий досвід  не втративши  при цьому  індивідуальний стиль професійної діяльності.

 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

З метою ініціювання участі  педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

Педагогічна рада;
Батьківський комітет та батьківські комітети груп;
Профспілковий комітет;
Загальні збори батьків та членів трудового колективу;
Комісія з охорони праці.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у 2016/2017  навчальному році  були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.  Це:

комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
планування та проведення ремонтних робіт;
надання якісних освітніх послуг
постійна робота над створення позитивного іміджу закладу.

Активно використовую РR-технології та паблісіті у формуванні позитивного іміджу дошкільного закладу: створення бренду дошкільного закладу, антикризовий менеджмент, створення сприятливих відносин зі споживачами освітніх послуг, робота із засобами масової інформації, робота з державними та громадськими організаціями, проведення презентацій, участь у різних громадських заходах. Батьки роблять свій вибір на користь нашого закладу тому що імідж закладу  відповідає їх потребам у галузі освіти та виховання дітей. Заклад активно займається маркетингом, рекламою та пабліситі(публічність, гласність). Маркетинг – це  створюємо, плануємо  і втілюємо задум, просуваємо і реалізуємо ідеї, освітні послуги. Розвиток ринкових відносин зумовило той факт, що освіта з безкоштовної привілеї, оплачуваної державою, перетворилася на товар, а точніше послугу. Отже, основним видом діяльності ДНЗ є створення освітніх послуг. Освітня послуга - це діяльність з надання замовнику послуг на основі договірних відносин відповідного рівня основної або додаткової освіти в ДНЗ.

Завідувач дошкільним закладом володіє всією інформацією та відповідає за конкретні питання зі всіх інформаційних блоків, як то : охорона життя та здоров’я дітей, запобігання травматизму, якість планування роботи закладу, результати комплексного та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи, фінансові питання тощо.

Нормативні документи вивчаємо на педагогічних радах, педагогічних годинах, нарадах при завідувачу.

Колектив закладу  добре розуміє, що  якість освіти сучасного дошкільника є ключовою проблемою збереження і прогресивного розвитку  інтелектуального потенціалу майбутнього нашої держави. Тому проектування розвитку  дошкільної освіти вкрай необхідне для подальшої роботи  будь-якого творчого колективу. Внутрішній контроль планується у закладі  з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності  проведення перевірок  та  на основі  проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

Результати контролю розглядаються на нарадах різних рівнів та відображаються  у  наказах, довідках,  інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

Щотижня проводжу  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо. 

Створена у нашому закладі система контролю дає можливість попередити  виникнення ускладнень у роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків,  детально проаналізувати  їх та вчасно вжити  ефективних заходів для їх усунення.

Організація роботи зі звернення громадян  є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головними питаннями, які порушувалися під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Заклад активно працює над реформуванням освіти оптимально  поєднуючи в педагогічному процесі класичну спадщину і сучасні досягнення наукової думки.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний навчальний заклад № 42 (далі - ДНЗ) "Дивосвіт" організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи - художньо-естетичне спрямування.

    Впродовж 2016-2017  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних  річних завдань:

1.  Удосконалили роботу з економічного виховання

2.  Удосконалили роботу з музичного виховання

3.  Продовжили роботу з народознавства, акцентувавши  увагу на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

4.  Формували у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з дітьми та дорослими.

 

Педагогічним колективом сформовано свої власні пріоритети освітньо-виховної діяльності відповідно до перспективних завдань розвитку.

       Протягом навчального року дошкільний начальний заклад функціонував

№ з/п

Відомості

Показники

1

Всього вихованців:

97

2

Всього груп:

5

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

1

12 годин

4

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.     

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%. Вакансії наявні в зв»язку із відпустками по догляду за дитиною педагогічних працівників. В закладі працюють 1-завідувач, 1- вихователь-методист, 11 - вихователів та вузькі спеціалісти: 2- музичних керівника, 1- інструктор з фізичної культури. Для здійснення психолого-педагогічної підтримки в закладі є вакансія практичного психолога.

Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дошкільному закладі.

Протягом навчального року педагоги підвищили свій професійний рівень:  педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, консультації у закладі. В закладі залучена система інтерактивного навчання предметів, створюються та використовуються мультимедійні презентації на заняттях та поза ними. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за конкретними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання за кошти ФОП Савка М.: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Психолог дошкілля», комплект «Зразковий дошкільний заклад».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цього року їх було 3

важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є участь в проведенні:семінарів, брейн-рингів, майстер-класи, круглі столи.

       Проведення цих форм методичної роботи допомогло залучити всіх педагогів до активної участі та створити атмосферу зацікавленості й бажання виявити свій творчий потенціал;

ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять.

Протягом навчального року плідно працювали творчі групи над плануванням та робочим зошитом з патріотичного виховання.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

      В освітній процес включені види навчальної діяльності: розвиток мовлення; математика-графічний диктант/математика+логіка; образотворче мистецтво ( малювання, аплікація, ліплення), фізкультура, музика, англійська мова, логіка, економічне виховання, екологічне виховання, етика/право, грамота+читання, письмо, народознавство, дитина і довкілля, охорона життєдіяльності дітей, розвивальне навчання за методикою  Г. Домана.

За авторською  програмою  проводяться  інтегровані  заняття  з мистецьких дисциплін (хореографія, дизайн-освіта, вокально- театральна студія, англійська мова).

Форми організації освітнього процесу  будувалися  на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми  "Дитина ", «Впевнений старт», «Дивосвіт»:

форми організації - колективна, індивідуальна;
типи занять - фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, дитячу творчість, концерти, розваги, студійна робота, календар погоди, щоденні молитви, ранкові зустрічі, робота у кутках вільної діяльності.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі фронтальних перевірок ( 1 ) – комплексне вивчення організації роботи у старшій  групі «Дивосвіт»;  тематичних перевірок (3): пізнавальний розвиток дошкільників – середні групи,  стан патріотичного виховання, стан ведення ділової документації . Результати перевірок оголошуються у вигляді наказів, довідок.

Щотижня проводяться  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо.

    Документація ведеться відповідно до вимог. Аналіз перспективно-календарного планування засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання  вимог  Базовового компонента. 

Вихователями проводиться систематична щоденна робота, якісна, творча підготовка до занять, максимально використовується наочний, демонстраційний та дидактичний матеріал, пишуться перспективні та календарні планування враховуючи принцип систематичності та концентричності. За сумлінну та зразкову працю вихователям передбачені премії у процентному відношенні, враховуючи щорічні звіти, звіт-самооцінка вихователів, звіт по самоосвіті.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Протягом року педагогів діагностували на тему:

«Характер взаємодії педагога з дітьми»
«Чи вмієте ви контролювати себе»

Всі анкетування проаналізовано та прийнято до відома для корекції знань та вміння педагогів, надання фахової допомоги.

У травні 2017 р. проведено звіти педагогів про індивідуальну та групову роботу за рік.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

В методичному кабінеті зосереджено всі матеріали з різних розділів програми, таблиці, серії картин, муляжі, наочний, демонстраційний , дидактичний матеріал систематизований за розділами, розташований для зручного користування. Завідувачем Заранською Н. за кошти ФОП  Савка М. повністю закуплений наочний, демонстраційний матеріал для всіх груп та методичного кабінету. У методичному кабінеті збирається матеріал з досвіду роботи вихователів, доповіді, реферати, конспекти відкритих занять, сценарії свят, зберігаються зразки перспективних планів роботи. Вихователем-методистом Савкою М.М. регулюється видача та повернення посібників і матеріалів за графіком роботи методичного кабінету. Працює педагогічна студія: проводяться консультації, семінари, семінари-практикуми, огляди новинок методичної літератури, колективні перегляди роботи педагогів.

У 2016/2017 н.р. для педагогічних працівників було проведено:

 Тренінги
Майстер-класи з виготовлення мила, карамелі, марципанів, по виготовленню  подарунків до свята Матері.

Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів.

Для ефективного здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі було розроблено:

1. Розклад занять складений на основі розподілу організованих форм активності дітей на тиждень з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог  програм «Дитина», «Впевнений старт», « Дивосвіт» базується на інтегрованому підході до їх організації.

2.   Модель планування життєдіяльності дітей за режимними моментами.

В ДНЗ цілком оновлено планування освітнього процесу в кожній віковій групі дошкільного закладу, але потрібно під корегувати предмети та розподіл тем.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли свої відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне виховання відповідає вимогам щодо його складання.

В навчальному закладі створена певна система роботи щодо формування національної свідомості.

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педколектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як:  психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

Продовжує поповнюватися папка -портфоліо кожного навчального року, для того, щоб  за рік можна було прослідкувати системну роботу педагогів та рівень розвитку кожної дитини. До загальної папки залучається віддрукований матеріал по кожному предмету, творчі роботи в кінці кожного навчального року заповнюється книга успіхів: з характеристикою практичного психолога, табелем успіху, результатами  тестувань, практичними роботами з образотворчого мистецтва ( малювання та аплікація)

В кінці року проводилися педагогічні зрізи та вихідне тестування до школи, яке  видається батькам на руки для наступного представлення у школу. В кінці року проведено педагогічне тестування у всіх вікових групах у кінці року для виявлення рівня знань з різних розділів програми.

Згідно з річним планом роботи на виконання наказу по дошкільному закладу «Про проведен­ня психолого-педагогічної діагностики готовності дітей до навчання у школі та тестування дітей всіх груп ДНЗ №42» від 13.03.17  № 26 з метою визначення результативності навчання і виховання дітей було проведено тестування дітей всіх груп. Діагностику проводили у всіх групах вихователі груп, інструктор з фізкультури Горак А.,   з  13.03  по  20.05.2017 р.

 

Всього протестовано    76  дітей (79%): високий рівень – 67  дітей ( 88%), середній рівень – 9 дитини ( 12 %), низький рівень-немає. У звітах по тестуванні чітко вказані недоліки,  які виявлено у протестованих дітей,  поставлено за мету усунути в наступному навчальному році.

Висновки: за даними зведеної таблиці динаміка освітнього процесу має позитивну динаміку у всіх групах .  Педагогам в наступному навчальному році попрацювати над : мисленням, мовленням, увагою, розділами «Розвиток мовлення», «Математика», «Дитина і довкілля», «Етика».

Результати тестувань було презентовано батькам у вигляді презентацій, а індивідуальна інформація розміщена в «Книзі успіхів» кожної дитини і передана батькам на батьківських зборів.  

Впродовж року систематично велась робота з охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результат роботи – відсутність травматизму дітей.
На достатньому рівні пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки дитини, під час якого мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності. До Тижня безпеки дитини був розроблений план дій працівників під час виникнення надзвичайної ситуації та план евакуації дітей на випадок надзвичайних ситуацій, проведено навчання працівників закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять, підготовлено та оформлено довідково-інформаційний матеріал. Кожен день Тижня безпеки дитини мав свою назву і відповідав певній тематиці.  Вихователі всіх вікових груп мали змогу проаналізувати знання дітей під час проведення підсумкових тематичних, занять, підготовлена тематична виставка поробок дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота 

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують  старша медична сестра Шишлова І. та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки Курій Л.І.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Одним із пріоритетних напрямків роботи установи є рухова активність вихованців, вплив її на функціонування органів і си­стем дитячого організму, навчання дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я, формування свідомого ставлення до свого здоров'я, оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров'я поведінки.

Фізичні рухові навантаження, що їх дають дітям з ураху­ванням віку та індивідуальних особливостей розвитку, сприя­ють підвищенню рівня оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах. Діти одержують задоволення від виконання того, чого раніше не робили, стають впевненішими.

            На початку та вкінці року проведено тестування дітей з виконання основних рухів.

Протягом року постійно проводиться медико-педагогічний контроль.

Також важливим є виконання річного плану роботи, який передбачав різноманітні спортивні розваги, свята, дні здоров'я, підготовку та проведення олімпіад, виконання тестів з фізичної культури. Запровадження чіткої системи фізичного виховання ство­рили необхідні умови для зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку та доброї рухової підготовки дітей.

Організовані та проведені спортивні свята за участю батьків :

 «Спортивна осінь  в «Дивосвіті» - старші групи
Осіннє  спортивне свято «Веселі старти» середні  групи, молодша група
Спортивне свято  « Зимові старти» ( середні  групи)
Спортивне свято  «Зимонька весела» ( молодші  групи)
Спортивне свято  ( старші групи)
Спортивно-розважальне свято «Подорож у  джунглі»»

Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Педагогічним колективом була проведена кропітка робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично - оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи.

Протягом  року були проведені усі заплановані мистецькі заходи.

В дошкільному  закладі проведені концерти :

"День знань "
Осіннє  свято  «Заходь у гості  щедра осінь» - молодша група
Осіннє свято «Осінні пригоди у лісі» - старші групи
Осіннє свято «Осінь золота-радісна пора» - середні  групи
Свято Миколая
Новорічні свята
Свято «Різдв»яна зірка засіяла»
Шевченківське свято «Поклін тобі. Тарасе»
Великоднє свято
Свято Матері 
Випускне  свято

Проведено екскурсії :

Екскурсія на пошту (вул..Друкарська) - майстер-клас по виготовленні листівок та мила
Екскурсія в етнографічний музей+майстер-клас з писанкарства
Екскурсія в зоологічний музей .Майстер-клас карамелі
Екскурсія на «Чудо-бусі»
Екскурсія в музей пожежної справи

виставки дитячих робіт:

«Осінній вернісаж»
 «Зимові витинанки»
«Український дивокрай»
«Літечко кохане»

Колектив сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків через проведення днів відкритих дверей, круглі столи, творчі звіти, батьківські збори по групах, оформлення батьківських куточків, усні журнали і бесіди, групове та індивідуальне консультування , перегляд свят, використання методів діагностики ( анкетування, інтерв»ю, бесіда тощо)

Проведено батьківські збори згідно річного плану. Для батьків було представлено комп»ютерні презентації по темі, проведено анкетування, розроблено бюлетені з цікавою інформацією,  куди ввійшли матеріали для батьків та дітей.

Дошкільний заклад активно пропагує свою роботу беручи участь у Міжнародних семінарах, конференціях, засіданнях кафедр, конкурсах всеукраїнського рівня. 09.06.2017 р. завідувач Н.Заранська взяла участь у семінарі-практикумі «Освітні проекти: опановуємо технологію  методичного конструктора»  м.Київ

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у хорошому стані. Робочі місця відповідають  санітарно-гігієнічним нормам, правила техніки безпеки і охорони праці дотримуються.

Приміщення відповідають санітарним нормам та вимогам утримання дітей дошкільного віку. В користуванні дітей – зручні великі ігрові кімнати, спальні кімнати, роздягальні, туалет, спортивний, музичний зали, конференц-зал,  фізіотерапевтичний кабінет, кабінет психолога. Температурний режим, освітлення в групових кімнатах   відповідає нормам.

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюються  заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. 

За кошти загального фонду  у  2017 р. було придбано:

бланки меню – 302 грн.40 коп.
дезинфікуючі засоби  5 шт.– 340 грн., туалетний папір – 56 шт. – 280 грн.

За кошти  ФОП  Савка та ДГО «Дитина»  у 2017 р. виконано наступні роботи:

Обслуговується  сайт ДНЗ №42 м.Львова
Здійснена передплата фахових  періодичних видань.
Покращено ландшафт території
Поремонтовано та пофарбовано споруди на дитячих майданчиках 

Загалом  ФОП Савка надано дошкільному навчальному закладу №42 м.Львова в безкоштовне користування матеріальних цінностей  на суму  372  983 грн. та подаровано майна на суму 116 169 грн.

Пральна кімната обладнана двома сучасними пральними машинами, прасувальним катком,  прасками, відрами, мисками, ємностями для води. Є в достатній кількості миючі та пральні засоби. 

Завдяки ФОП Савка, батькам та працівникам  закладу  значну увагу приділено розвитку ДНЗ та модернізації матеріально – технічної бази.

Вся територія дошкільного закладу розбита на ігрові майданчики для кожної вікової групи. На майданчиках встановлене обладнання відповідно вікових особливостей дітей, пісочниці, альтанки, доріжки, споруди, гойдалки, каруселі.  Входи на майданчики обладнані арками, вздовж доріжки розбиті рабатки на яких висаджені багаторічні квіти: тюльпани, нарциси, піони, троянди; та щовесни висіваються однорічні квіти. На території  функціонують  фонтани, освітлення території здійснюється за рахунок стовпів освітлення. Вся територія прикрашена альпійськими гірками, клумбами.

ЗАВДАННЯ НА 2017-2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного закладу педагогічний колектив визначив такі цільові пріоритети на 2017—2018 н. р.:

  1. Удосконалити  систему методичної роботи з питань образотворчого мистецтва
  2. Продовжити   роботу над  поглибленим вивченням  розділу «Математика»
  3. Продовжити  ґрунтовну роботу над впровадженням мультимедійних засобів на заняттях, подальше впровадження розвивального навчання за Г.Доманом
  4. Продовжити   впровадження  сендплею в роботі з дошкільниками – психологічна служба
  5. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров»я дітей шляхом діагностування, систематичного планового оздоровлення.

Я вдячна всім працівникам, батькам, ФОП Савка М., які допомагають в організації навчально-виховного процесу та матеріально-технічному забезпеченні діяльності закладу, у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ми ставимо перед собою , всім хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління, майбутнього нашої держави.

Зібратись разом – це початок, триматись разом – це прогрес, працювати разом – це успіх!