Річний звіт про діяльність закладу за 2019-2020 н.р.

Дошкільний навчальний заклад №42 «Дивосвіт»

Звіт

керівника ДНЗ №42 «Дивосвіт»  Заранської Н.Й  про діяльність закладу у

  2019-2020  н.р.

Шановні батьки, педагоги, громадськість, друзі та партнери ДНЗ №42 «Дивосвіт»!

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю» в якому представлені результати діяльності  дошкільного закладу  за  2019-2020   навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад № 42 "Дивосвіт" функціонує з 1990 р. за адресою : м.Львів, вул.. Сміливих,26; те./факс: 2373389, електронна пошта : sadok_D@ukr.net, сайт закладу www.dyvosvit.lviv.ua

Дошкільний навчальний заклад №42 «Дивосвіт» є некомерційною організацією, є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, має логотип, прапор, емблему, кодекс честі педагога.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми «Дитина»

-  Програми «Впевнений старт»

- Програми «Дивосвіт»

- інших парціальних програм

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання.

Я, як керівник закладу  працюю  з 01 вересня 2000 року. Педагогічний стаж 30 років. Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім..В Стефаника, отримавши диплом магістра. Захистила магістерську роботу за темою « Педагогічні умови розвитку духовності дітей 6-7 річного віку за авторськими програмами». Як директор  з повагою ставлюся до різних поглядів, створюю  атмосферу творчого пошуку, підтримую бажання перейняти кращий досвід  не втративши  при цьому  індивідуальний стиль професійної діяльності.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

З метою ініціювання участі  педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

Педагогічна рада;
Батьківський комітет та батьківські комітети груп;
Профспілковий комітет;
Загальні збори батьків та членів трудового колективу;
Комісія з охорони праці.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у 2017/2018  навчальному році  були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.  Це:

комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
планування та проведення ремонтних робіт;
надання якісних освітніх послуг
постійна робота над створення позитивного іміджу закладу.

Активно використовую РR-технології та паблісіті у формуванні позитивного іміджу дошкільного закладу: створення бренду дошкільного закладу, антикризовий менеджмент, створення сприятливих відносин зі споживачами освітніх послуг, робота із засобами масової інформації, робота з державними та громадськими організаціями, проведення презентацій, участь у різних громадських заходах. Батьки роблять свій вибір на користь нашого закладу тому що імідж закладу  відповідає їх потребам у галузі освіти та виховання дітей. Заклад активно займається маркетингом, рекламою та пабліситі(публічність, гласність). Маркетинг – це  створюємо, плануємо  і втілюємо задум, просуваємо і реалізуємо ідеї, освітні послуги. Розвиток ринкових відносин зумовило той факт, що освіта з безкоштовної привілеї, оплачуваної державою, перетворилася на товар, а точніше послугу. Отже, основним видом діяльності ДНЗ є створення освітніх послуг. Освітня послуга - це діяльність з надання замовнику послуг на основі договірних відносин відповідного рівня основної або додаткової освіти в ДНЗ.

Я, як керівник дошкільним закладом володію всією інформацією та відповідаю за конкретні питання зі всіх інформаційних блоків, як то : охорона життя та здоров’я дітей, запобігання травматизму, якість планування роботи закладу, результати комплексного та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи, фінансові питання тощо.

Нормативні документи вивчаємо на педагогічних радах, педагогічних годинах, нарадах при завідувачу.

Колектив закладу  добре розуміє, що  якість освіти сучасного дошкільника є ключовою проблемою збереження і прогресивного розвитку  інтелектуального потенціалу майбутнього нашої держави. Тому проектування розвитку  дошкільної освіти вкрай необхідне для подальшої роботи  будь-якого творчого колективу. Внутрішній контроль планується у закладі  з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності  проведення перевірок  та  на основі  проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

Результати контролю розглядаються на нарадах різних рівнів та відображаються  у  наказах, довідках,  інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

Щотижня проводжу  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо. 

Створена у нашому закладі система контролю дає можливість попередити  виникнення ускладнень у роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків,  детально проаналізувати  їх та вчасно вжити  ефективних заходів для їх усунення.

Організація роботи зі звернення громадян  є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головними питаннями, які порушувалися під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Заклад активно працює над реформуванням освіти оптимально  поєднуючи в педагогічному процесі класичну спадщину і сучасні досягнення наукової думки.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний навчальний заклад № 42 (далі - ДНЗ) "Дивосвіт" організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи - художньо-естетичне спрямування.

У 2019-2020  навчальному році роботу  ДНЗ  було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичного листа «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», інших чинних законодавчих і нормативно - правових документів у галузі освіти.

       Впродовж 2019-2020  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних  річних завдань:

Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті НУШ.
Впровадження сучасних підходів до організації освітнього процесу. STEM-освіта для дошкільників
Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.
Зростання духовного потенціалу і духовного розвитку дитини шляхом сприйняття творів мистецтва, засобами театру, ігор, підвищення загальної культури  усіх учасників освітнього процесу.

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами.     

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%.  В закладі працюють 1-директор, 1- вихователь-методист, 11 - вихователів та вузькі спеціалісти: 2 - музичних керівника, 1- інструктор з фізичної культури, 1 практичний психолог, 1 –керівник гуртка

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності у 2019/2020 н.р. була організована відповідна методична робота.

Методична робота у закладі передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчались професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створювались оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук­раїни № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2020 році було атестовано 2 педагогічних працівників: вихователь-методист Савка М.М. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»), Заранська Н.Й. ( підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «вихователь-методист»).

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в закладі показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Методична робота в закладі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дошкільному закладі.

Протягом навчального року педагоги підвищили свій професійний рівень:  педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, консультації у закладі. В закладі залучена система інтерактивного навчання предметів, створюються та використовуються мультимедійні презентації на заняттях та поза ними. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за конкретними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання  «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  за кошти ФОП Савка М. комплект «Зразковий дошкільний заклад».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цього року їх було 4

важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ  є участь в проведенні:семінарів, брейн-рингів, майстер-класи, круглі столи.

       Проведення цих форм методичної роботи допомогло залучити всіх педагогів до активної участі та створити атмосферу зацікавленості й бажання виявити свій творчий потенціал;

ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

      В освітній процес включені види навчальної діяльності: розвиток мовлення; математика-графічний диктант/математика+логіка; образотворче мистецтво ( малювання, аплікація, ліплення), фізкультура, музика, англійська мова, логіка, економічне виховання, екологічне виховання, етика/право, грамота+читання, письмо, народознавство, дитина і довкілля, охорона життєдіяльності дітей, розвивальне навчання за методикою  Г. Домана.

За авторською  програмою  проводяться  інтегровані  заняття  з мистецьких дисциплін (хореографія, дизайн-освіта, вокально- театральна студія, англійська мова).

Форми організації освітнього процесу  будувалися  на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми  "Дитина ", «Впевнений старт», «Дивосвіт»:

форми організації - колективна, індивідуальна;
типи занять - фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, дитячу творчість, концерти, розваги, студійна робота, календар погоди, щоденні молитви, ранкові зустрічі, робота у кутках вільної діяльності.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі фронтальних перевірок ( 1 ) – комплексне вивчення організації роботи у старшій  групі «Розумники»;  тематичних перевірок (2): організація предметно-розвивального середовища з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників, стан роботи з організації театралізованої діяльності дітей середнього віку. Результати перевірок оголошуються у вигляді наказів, довідок.

Щотижня проводяться  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо.

    Документація ведеться відповідно до вимог. Аналіз перспективно-календарного планування засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання  вимог  Базовового компонента. 

Вихователями проводиться систематична щоденна робота, якісна, творча підготовка до занять, максимально використовується наочний, демонстраційний та дидактичний матеріал, пишуться перспективні та календарні планування враховуючи принцип систематичності та концентричності. За сумлінну та зразкову працю вихователям передбачені премії у процентному відношенні, враховуючи щорічні звіти, звіт-самооцінка вихователів, звіт по самоосвіті.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Протягом року педагогів діагностували на тему:

Визначення професійної компетентності педагогів з розділу «Рідна природа»
Анкетування педагогів «Бар'єри педагогічної діяльності»

Всі анкетування проаналізовано та прийнято до відома для корекції знань та вміння педагогів, надання фахової допомоги.

У травні 2020 р. проведено звіти педагогів про індивідуальну та групову роботу за рік ( дистанційно на платформі Zoom).

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

В методичному кабінеті зосереджено всі матеріали з різних розділів програми, таблиці, серії картин, муляжі, наочний, демонстраційний , дидактичний матеріал систематизований за розділами, розташований для зручного користування. Директором  Заранською Н. за кошти ФОП  Савка М. повністю закуплений наочний, демонстраційний матеріал для всіх груп та методичного кабінету. У методичному кабінеті збирається матеріал з досвіду роботи вихователів, доповіді, реферати, конспекти відкритих занять, сценарії свят, зберігаються зразки перспективних планів роботи. Вихователем-методистом Савкою М.М. регулюється видача та повернення посібників і матеріалів за графіком роботи методичного кабінету. Працює педагогічна студія: проводяться консультації, семінари, семінари-практикуми, огляди новинок методичної літератури, колективні перегляди роботи педагогів.

У 2019/2020 н.р. для педагогічних працівників було проведено:

Тренінги
Майстер-класи
Семінари
Ділові ігри
Вебінари

Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів.

Для ефективного здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі було розроблено:

1. Розклад занять складений на основі розподілу організованих форм активності дітей на тиждень з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог  програм «Дитина», «Впевнений старт», « Дивосвіт» базується на інтегрованому підході до їх організації.

2.   Модель планування життєдіяльності дітей за режимними моментами.

В ДНЗ цілком оновлено планування освітнього процесу в кожній віковій групі дошкільного закладу.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли свої відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне виховання відповідає вимогам щодо його складання.

В навчальному закладі створена певна система роботи щодо формування національної свідомості.

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педколектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ДНЗ  використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як:  психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

Продовжує поповнюватися папка -портфоліо кожного навчального року, для того, щоб  за рік можна було прослідкувати системну роботу педагогів та рівень розвитку кожної дитини. До загальної папки залучається віддрукований матеріал по кожному предмету, творчі роботи в кінці кожного навчального року заповнюється книга успіхів: з характеристикою практичного психолога, табелем успіху, результатами  тестувань, практичними роботами з образотворчого мистецтва ( малювання та аплікація)

У закладі дошкільної освіти у кожній віковій групі та один раз на місяць протягом року проводиться «година психолога». Таким чином, практичний психолог має змогу спілкування з усіма вихованцями. З метою забезпечення емоційно-психологічного комфорту перебування вихованців у закладі проводяться розвивальні заняття з психологом (1 раз на тиждень).

Практичний психолог закладу проводить роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Відповідно до річного плану роботи  на 2019-2020 навчальний рік,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти протягом  вересня  2020 була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей  дошкільного віку.         З метою відстеження динаміки зростання (зменшення) якісних показників кож­ної дитини та групи в цілому вихователями всіх вікових груп загального розвитку разом з вихователем-методистом здійснювалося двічі на рік ( а цього разу в зв»язку з карантином 1 раз у вересні)  моніторингове обстеження оволодіння дітьми 10 основними компетенціями: мовленнєвою, здоров’язбережувальною, художньо-продуктивною, сенсорно-пізнавальною, математичною, природничо-екологічною, предметно-практичною, особистісно-ціннісною, родинно-побутовою, соціально-комунікативною і стану фізичного розвитку дошкільників (вересень, травень) за програмою.

        Впродовж року систематично велась робота з охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результат роботи – відсутність травматизму дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота

Особливого успіху досягли діти в фізичному розвитку. В результаті дослідження було виявлено, що майже всі  дошкільники мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять з фізичної культури, вони опікуються станом свого здоров’я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки. Це свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо процесу формування ціннісного ставлення до власного здоров’я.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують  старша медична сестра Якимович Г.В.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Одним із пріоритетних напрямків роботи установи є рухова активність вихованців, вплив її на функціонування органів і си­стем дитячого організму, навчання дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я, формування свідомого ставлення до свого здоров'я, оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров'я поведінки.

Фізичні рухові навантаження, що їх дають дітям з ураху­ванням віку та індивідуальних особливостей розвитку, сприя­ють підвищенню рівня оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах. Діти одержують задоволення від виконання того, чого раніше не робили, стають впевненішими. 

Протягом року постійно проводиться медико-педагогічний контроль.

Також важливим є виконання річного плану роботи, який передбачав різноманітні спортивні розваги, свята, дні здоров'я, підготовку та проведення олімпіад, виконання тестів з фізичної культури. Запровадження чіткої системи фізичного виховання ство­рили необхідні умови для зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку та доброї рухової підготовки дітей.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі.

Режим харчування дітей  в ДНЗ№42 м.Львова відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений директором. Графік видачі їжі затверджується директором закладу.

Харчоблок закладу дошкільної освіти включає: цехи (гарячий, овочевий, м'ясо-рибний), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду та холодильну камеру, окремі приміщення зберігання продуктів (овочів, фруктів, хліба і т.д.). Устаткування харчоблоку: кухня (цех для приготування їжі); холодильна камера; холодильник з термометром для контролю температурного режиму); електросковорода; шафа жарова; технологічне обладнання: дві плити, каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, електричний привод з функцією м’ясорубки; столи для обробки продуктів харчування (покриття поверхонь з нержавіючою сталлю) і промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці.

Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі було: енергетична цінність раціонів відповідає енерговитратам дітей, збалансованість та максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв). В ДНЗ ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад окремо для  дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінює якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухарів.

В закладі здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою медичною та директором  закладу. Результати фіксуються у відповідних картках контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Кожного дня, сестрою медичною старшою ведеться огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, який фіксується в журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати  останнього терміну реалізації.

Завгосп та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Завгосп дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню.

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха та з природнім освітленням. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.

Сестра медична старша контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.

Кухарі  закладу відповідають  за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.

Директор, сестра медична, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках.

Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню.

Організовані та проведені спортивні свята за участю батьків :

«Малі олімпійські ігри» - молодші групи
«Веселі старти»- старші групи
«Спортивна осінь» - середня група
Спортивне свято  « Зимові старти» ( молодші  групи)
Спортивне свято  «Весела зима» ( середня)
Спортивне свято «Зимовий феєрверк»  ( старші групи)

Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Педагогічним колективом була проведена кропітка робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично - оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи.

Протягом  року були проведені усі заплановані мистецькі заходи.

 

В дошкільному  закладі проведені концерти :

"День знань "
Осіннє свято «Осіньзолота прийшла»
Осіннє свято «Пригоди на осінньому городі»
Осіннє свято «Пригоди Сонечка та Хмаринки»
Свято Миколая «Через поле , через гай йде Святий Миколай»
Коляда  «Нова радість стала»

 

Проведено екскурсію в музей архітектури та побуту ім..К.Шептицького

 

Проведено виставки дитячих робіт:

Виставка  робіт (малюнків, аплікацій, поробок «Ходить осінь тихо гаєм»
Виставка  робіт «Зимова феєрія»
Виставка «Вже веснонька люба прийшла»
Виставка «Літечко барвисте»

 

Колектив сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків через проведення днів відкритих дверей, круглі столи, творчі звіти, батьківські збори по групах, оформлення батьківських куточків, усні журнали і бесіди, групове та індивідуальне консультування , перегляд свят, використання методів діагностики ( анкетування, інтерв»ю, бесіда тощо)

Проведено батьківські збори згідно річного плану. Для батьків було представлено комп»ютерні презентації по темі, проведено анкетування, розроблено бюлетені з цікавою інформацією,  куди ввійшли матеріали для батьків та дітей.

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у хорошому стані. Робочі місця відповідають  санітарно-гігієнічним нормам, правила техніки безпеки і охорони праці дотримуються.

Приміщення відповідають санітарним нормам та вимогам утримання дітей дошкільного віку. В користуванні дітей – зручні великі ігрові кімнати, спальні кімнати, роздягальні, туалет, спортивний, музичний зали, конференц-зал,  фізіотерапевтичний кабінет, кабінет психолога. Температурний режим, освітлення в групових кімнатах   відповідає нормам.

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюються  заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. 

Пральна кімната обладнана двома сучасними пральними машинами, прасувальним катком,  праскою, відрами, мисками, ємностями для води. Є в достатній кількості миючі та пральні засоби.  

Завдяки ФОП Савка, батькам та працівникам  закладу  значну увагу приділено розвитку ДНЗ та модернізації матеріально – технічної бази.

Вся територія дошкільного закладу розбита на ігрові майданчики для кожної вікової групи. На майданчиках встановлене обладнання відповідно вікових особливостей дітей, пісочниці, альтанки, доріжки, споруди, гойдалки, каруселі.  Входи на майданчики обладнані арками, вздовж доріжки розбиті рабатки на яких висаджені багаторічні квіти: тюльпани, нарциси, піони, троянди; та щовесни висіваються однорічні квіти. На території  функціонують  фонтани, освітлення території здійснюється за рахунок стовпів освітлення. Вся територія прикрашена альпійськими гірками, клумбами. Створено  національний куток «Український колорит».

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у хорошому стані. Робочі місця відповідають  санітарно-гігієнічним нормам, правила техніки безпеки і охорони праці дотримуються.

Приміщення відповідають санітарним нормам та вимогам утримання дітей дошкільного віку. В користуванні дітей – зручні великі ігрові кімнати, спальні кімнати, роздягальні, туалет, спортивний, музичний зали, конференц-зал,  фізіотерапевтичний кабінет, кабінет психолога. Температурний режим, освітлення в групових кімнатах   відповідає нормам.

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюються  заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. 

Матеріальні цінності, придбані за бюджетні кошти  у 2020 р.:

Медикаменти , маски, дезінфікуючі засоби, термометри безконтактні, окуляри захисні на суму 27 639,63 грн.
Канцтовари – 11 351,87
Миючі засоби, мастика, мило, рушники паперові , кульки  на суму 11 705 грн
Диспенсери на рушники = 3352,50
Вивіска – 650 грн.
Баки для сміття 2 шт.=1275,07 грн.
Робот – 5892 грн.
Термометр голчастий, психометричний гігрометр, безконтактний інфрачервоний  на суму 1215 грн.
Килимки дезінфекційні 4 шт.=1357,80 грн.

 ФОП Савка надано дошкільному навчальному закладу №42 м.Львова в безкоштовне користування матеріальних цінностей  на суму  372  983 грн. та подаровано майна на суму 116 169 грн.

Подаровано батьками  на суму 51 352 грн.

Пральна кімната обладнана двома сучасними пральними машинами, прасувальним катком,  прасками, відрами, мисками, ємностями для води. Є в достатній кількості миючі та пральні засоби. 

Завдяки ФОП Савка, батькам та працівникам  закладу  значну увагу приділено розвитку ДНЗ та модернізації матеріально – технічної бази.

Вся територія дошкільного закладу розбита на ігрові майданчики для кожної вікової групи. На майданчиках встановлене обладнання відповідно вікових особливостей дітей, пісочниці, альтанки, доріжки, споруди, гойдалки, каруселі.  Входи на майданчики обладнані арками, вздовж доріжки розбиті рабатки на яких висаджені багаторічні квіти: тюльпани, нарциси, піони, троянди; та щовесни висіваються однорічні квіти. На території  функціонують  фонтани, освітлення території здійснюється за рахунок стовпів освітлення. Вся територія прикрашена альпійськими гірками, клумбами.

ЗАВДАННЯ НА 2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільного закладу педагогічний колектив визначив такі цільові пріоритети на 2020—2021 н. р.:

Дотримуватися рекомендацій МОН у період адаптивного карантину
Продовжити роботу з наступності, взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні;
Розвивати професійну компетентність педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії та ІКТ технологій.
Продовжити  роботу над  поглибленим вивченням  розділу «Математика» Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.
Удосконалити планування та робочі зошити  з розділу «Математика» ( всі групи)
Продовжити  роботу над  поглибленим вивченням  розділу «Розвиток мовлення» Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.
Удосконалити планування та робочі зошити  з розділу «Розвиток мовлення», «Письмо», «Читання» ( всі групи)
Розпочати  впровадження казкотерапії  та сендплею в роботі з дошкільниками – психологічна служба

Я вдячна всім, хто допомагає нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою  нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців, ФОП Савка М. за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. 

Зібратись разом  - це початок,

триматись разом -  це прогрес,

працювати разом -  це успіх!