Дошкільний навчальний заклад №42 «Дивосвіт»

Звіт

керівника ДНЗ №42 «Дивосвіт»  Наталії Заранської  про діяльність закладу у

  2022-2023  н.р.

Шановні батьки, педагоги, громадськість, друзі та партнери ДНЗ №42 «Дивосвіт»!

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю» в якому представлені результати діяльності  дошкільного закладу  за  2022-2023   навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад № 42 "Дивосвіт" функціонує з 1990 р. за адресою : м.Львів, вул.. Сміливих,26; те./факс: 2373389, електронна пошта : sadok_D@ukr.net, сайт закладу www.dyvosvit.lviv.ua

Дошкільний навчальний заклад №42 «Дивосвіт» є некомерційною організацією, є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, має логотип, прапор, емблему, кодекс честі педагога.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання  звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми «Дитина»

-  Програми «Впевнений старт»

- Програми «Дивосвіт»

- інших парціальних програм

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання.

Я, як керівник закладу  працюю  з 01 вересня 2000 року. Педагогічний стаж 33 роки. Закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім..В Стефаника, отримавши диплом магістра. Захистила магістерську роботу за темою « Педагогічні умови розвитку духовності дітей 6-7 річного віку за авторськими програмами». Як директор  з повагою ставлюся до різних поглядів, створюю  атмосферу творчого пошуку, підтримую бажання перейняти кращий досвід  не втративши  при цьому  індивідуальний стиль професійної діяльності.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ДНЗ

З метою ініціювання участі  педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

Педагогічна рада;
Батьківський комітет та батьківські комітети груп;
Профспілковий комітет;
Загальні збори батьків та членів трудового колективу;
Комісія з охорони праці.

Управлінські рішення та дії директора  ДНЗ у 2022/2023  навчальному році  були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.  Це:

комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
планування та проведення ремонтних робіт;
надання якісних освітніх послуг
постійна робота над створення позитивного іміджу закладу.

Активно використовую РR-технології та паблісіті у формуванні позитивного іміджу дошкільного закладу: створення бренду дошкільного закладу, антикризовий менеджмент, створення сприятливих відносин зі споживачами освітніх послуг, робота із засобами масової інформації, робота з державними та громадськими організаціями, проведення презентацій, участь у різних громадських заходах. Батьки роблять свій вибір на користь нашого закладу тому що імідж закладу  відповідає їх потребам у галузі освіти та виховання дітей. Заклад активно займається маркетингом, рекламою та пабліситі(публічність, гласність). Маркетинг – це  створюємо, плануємо  і втілюємо задум, просуваємо і реалізуємо ідеї, освітні послуги. Розвиток ринкових відносин зумовило той факт, що освіта з безкоштовної привілеї, оплачуваної державою, перетворилася на товар, а точніше послугу. Отже, основним видом діяльності ДНЗ є створення освітніх послуг. Освітня послуга - це діяльність з надання замовнику послуг на основі договірних відносин відповідного рівня основної або додаткової освіти в ДНЗ.

Я, як керівник дошкільним закладом володію всією інформацією та відповідаю за конкретні питання зі всіх інформаційних блоків, як то : охорона життя та здоров’я дітей, запобігання травматизму, якість планування роботи закладу, результати комплексного та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи, фінансові питання тощо.

Нормативні документи вивчаємо на педагогічних радах, педагогічних годинах, виробничих нарадах.

Колектив закладу  добре розуміє, що  якість освіти сучасного дошкільника є ключовою проблемою збереження і прогресивного розвитку  інтелектуального потенціалу майбутнього нашої держави. Тому проектування розвитку  дошкільної освіти вкрай необхідне для подальшої роботи  будь-якого творчого колективу. Внутрішній контроль планується у закладі  з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності  проведення перевірок  та  на основі  проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

Результати контролю розглядаються на нарадах різних рівнів та відображаються  у  наказах, довідках,  інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

Щотижня проводжу  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо. 

Створена у нашому закладі система контролю дає можливість попередити  виникнення ускладнень у роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків,  детально проаналізувати  їх та вчасно вжити  ефективних заходів для їх усунення.

Організація роботи зі звернення громадян  є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Головними питаннями, які порушувалися під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Заклад активно працює над реформуванням освіти оптимально  поєднуючи в педагогічному процесі класичну спадщину і сучасні досягнення наукової думки.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний навчальний заклад № 42 (далі - ДНЗ) "Дивосвіт" організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи - художньо-естетичне спрямування.